Videre prosess gatebruksplan for Teie

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember å legge planforslaget ut på høring. Det er kommet inn 44 uttalelser til forslaget innen høringsfrist 1.februar.

Videre prosess er gjennomgang av alle innkomne uttalelser samt vurdering av om det på bakgrunn av innkomne uttalelser skal gjøres endringer i forslag til gatebruksplan.

Forslaget til gatebruksplanen behandles i hovedutvalg for kommunalteknikk den 6. mars, formannskap den 13. mars og kommunestyre den 20. mars. Forslaget skal behandles i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen, den 5.mars.

 

arrow Forsiden

Flere prosjekter

Aktueltsaker

Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken

Det er et sterkt lokalt ønske om et mer attraktivt Teie og trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken og på Tjøme. Dette delprosjektet jobber med tiltak på disse tre stedene.