Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Bypakken utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. En ny bru eller tunnel skal gi en samfunnssikker vei til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk. Den nye fastlandsforbindelsen gir også bedre framkommelighet for bussene på dagens veinett.

Det bor ca. 30.000 mennesker på Tjøme og Nøtterøy. Alle er avhengig av en robust, sikker og effektiv transportløsning til fastlandet - en ny fastlandsforbindelse som er til å stole på.

Avlaste bysentrum for biltrafikk

Den nye fastlandsforbindelsen skal avlaste bysentrum for biltrafikk, og være en trafikksikker og pålitelig forbindelse til og fra øyene. Forbindelsen er en forutsetning for å utvikle et godt kollektivtilbud og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett mellom øyene og fastlandet. Den vil lette framkommeligheten og forutsigbarheten i reisetid for alle trafikantgrupper, og ha en positiv virkning både for varetransport, næringstrafikk, handlereiser og arbeidsreiser.

Bedre framkommelighet for bussene

En ny fastlandsforbindelse vil gi en bedre mulighet til å bruke gatene i Tønsberg sentrum på en annen måte. Bussene får bedre framkommelighet på dagens veinett og Nedre Langgate blir en bygate med beskjeden biltrafikk. Dette gir mange nye møteplasser for rekreasjon og opplevelser - noe som vil gjøre byen mer attraktiv.

Den nye fastlandsforbindelsen vil også avlaste Teie og andre bynære områder for biltrafikk og gjøre de stedene til triveligere og mer attraktive steder å bo og leve.

På dagens Kanalbru skal det legges til rette for kollektivtrafikk, med egne felt for buss til og fra byen.

Dette har skjedd så langt og skal skje videre

Planprogrammet for fastlandsforbindelsen ble fastsatt våren 2016. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet omfatter og viser hvilke alternativer som blir vurdert. 

Det ble gjennomført en silingsprosess våren 2016. Etter den prosessen gjenstod sju alternativer, fem i korridor 1 (Kolberg-Kaldnes-Vear/Jarlsberg) og to i korridor 2 (Kolberg-Kaldnes-Korten). Både bru- og tunnelløsninger var med i utredningene.

Det ble laget en kommunedelplan med konsekvensutredning, beskrivelse av konsekvenser for ulike traseer og anbefaling av alternativer. Arbeidsgruppen for dette arbeidet besto av kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Orientering om temarapporter, fagnotater og kostnader

I møtet i overordnet styringsgruppe (OSG) 17. oktober, orienterte Bypakke Tønsberg-regionen om de ulike temarapportene og fagnotatene, inkludert rangering av de ulike alternativene innenfor hvert enkelt tema. I tillegg var kostnader et tema på møtet.

Dette er et meget komplekst materiale, der de ulike alternativene er vurdert utfra en rekke faglige perspektiver. De sju alternativene til løsning i de to korridorene har blitt vurdert etter prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt andre konsekvenser.

Her finner du en full oversikter over temarapporter og fagnotater som inngår i konsekvensutredningen. 

Anbefaling i hver korridor - bro og tunnel

Bypakke Tønsberg-regionen presentere anbefalingen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme for overordnet styringsgruppe (OSG) 7. november. 

Det ble anbefalt to alternativer, ett i hver av de to korridorene. Den ene korridoren går fra Kolberg på Nøtterøy til Jarlsberg travbane og den andre fra Kolberg til Kjellekrysset.

 • I korridor 1: Alternativ 11 500, høy bru (hengebru med seilingshøyde 40 m) fra Ramberg til Smørberg med tunnel på Hogsnes.
 • I korridor 2: Alternativ 16 730, undersjøisk tunnel (senketunnel) fra Kaldnes til Korten.

Høringsperioden

Overordnet styringsgruppe (OSG) har delegert myndighet fra planmyndighetene til å legge forslag til interkommunale kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme ut på høring og offentlig ettersyn. 

I møtet 28. november besluttet overordnet styringsgruppe å legge kommunedelplanen ut på høring. Politikerne sluttet opp om den faglige anbefalingen til Bypakke Tønsberg-regionen. Høringsperioden var fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018.

Les alle plandokumentene og mer om høringsprosessen.

I løpet av høringsperioden fikk alle aktører og innbyggere muligheten til å si sin mening. Det ble invitert til åpne kontordager og informasjonsmøter, både på Nøtterøy og i Tønsberg:

 • 12. desember kl. 14.00 - 18.30: Åpen kontordag på Nøtterøy, i lokalene til SpareBank1 BV på Teie torv
 • 14. desember kl. 14.00 - 18.30: Åpen kontordag i Tønsberg, på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
 • Torsdag 18. januar kl. 18.00 - 20.00: Informasjonsmøte med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål (Træleborg konferansesenter, Tønsberg)
 • Tirsdag 23. januar kl. 18.00 - 20.00: Informasjonsmøte med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål (Teigar ungdomsskole, Nøtterøy)

Etter at høringsperioden er over, gjennomgås alle høringsinnspillene. Den faglig anbefalte løsningen vil være basert på de faglige utredningene og høringsuttalelsene.

Administrativ styringsgruppe anbefaler tunnel

Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten (alternativ 16 730). Denne fastlandsforbindelsen vurderes som det beste alternativet samlet sett.

Den administrative styringsgruppen la i dag fram anbefalingen på et møte i overordnet styringsgruppe 22. mars. 

Her kan du lese hele saksfremlegget med anbefalingen.

Videre prosess fram mot beslutning

Det er politikerne i Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune som vedtar om de følger den faglige anbefalingen eller heller velger å gå videre med bruløsningen.

Endelig valg av løsning for ny fastlandsforbindelse skjer i kommunestyret i Færder, bystyret i Tønsberg og Vestfold fylkesting i flere møter i løpet av mai:

 • Tønsberg kommune
  8. mai: møte i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
  14. mai: møte i formannskapet
  23. mai: møte i bystyret

 • Færder kommune
  23. mai: møte i kommuneplanutvalget
  23. mai: møte i formannskapet
  30. mai: møte i kommunestyret

 • Vestfold fylkeskommune
  22. mai: møte i hovedutvalg for samferdsel og areal
  31. mai: møte i fylkestinget

Valg av løsning

I mai var valg av løsning for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune oppe til politisk behandling i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

De folkevalgte organene vedtok ulike veiløsninger etter at Tønsberg og Færder gikk for tunnel, mens det ble flertall for bru i Vestfold fylkesting.

Fylkesmannen i Vestfold har påtatt seg rollen som prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

Møterekken hos fylkesmannen er i gang og her finner du referater og sakspapirer.

Fylkestinget vedtok i sitt september-møte, at dersom møtene hos fylkesmannen ikke resulterer i en enighet om løsning for ny fastlandsforbindelse, skal arbeidet med en regional plan igangsettes.

Signerer intensjonsavtale

Julen 2018 signerte partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. 

De politiske forhandlingsutvalgene fra Vestfold fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune har inngått en intensjonsavtale som innebærer at det bygges en bru fra Ramberg til Smørberg. Partene er enige om flere forutsetninger som er gjengitt i intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalen skal behandles i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting. Under får du full oversikt over når avtalen behandles hvor.

Færder kommune
9. januar – ekstraordinært møte i formannskapet
16. januar – ekstraordinært møte i kommunestyret

Vestfold fylkeskommune
24. januar – ekstraordinært møte i fylkestinget
29. januar – møte i fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tønsberg kommune
24. januar - utvalg for næring og samfunnsutvikling (UNS)
28. januar – møte i formannskapet
6. februar – møte i bystyret

Kontaktpersoner

Nils Brandt

Nils Brandt

Delprosjektleder / faglig leder
Statens vegvesen

Mobil: 993 86 033

Arild Vestbø

Arild Vestbø

Planleggingsleder
Statens vegvesen

Mobil: 918 28 740

Jorun Sætre

Jorun Sætre

Kommunikasjonsrådgiver
Statens vegvesen

Mobil: 950 20 809

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Inngår avtale om ny fastlandsforbindelse

Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har i dag inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder, som innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

Enige om å møtes igjen

Tirsdag møttes partene i bypakken hos Fylkesmannen for å diskutere løsninger for å få på plass en ny fastlandsforbindelse. Partene er enige om å møtes igjen for å fortsette dialogen.

Byfjorden og Teie på sakskartet

Overordnet styringsgruppe (OSG) rettet særlig oppmerksomheten mot to saker i møtet 12. november – skanningen av sjøbunnen i Byfjorden og forslaget til gatebruksplan for Teie.

Resultater fra skanningen er ikke klare

Overordnet styringsgruppe møttes tirsdag for å få en orientering om skanningen av sjøbunnen i Byfjorden, der traseen for en eventuell senketunnel vil gå. De endelige resultatene er ikke klare.

Møte i styringsgruppen 30. oktober

Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen samles til et nytt møte tirsdag 30. oktober. Møtet er åpent for publikum.

Skanner sjøbunnen i Byfjorden

Overordnet styringsgruppe vedtok i august å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden. Hensikten er å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen. Nå er skanningen i gang.

Styringsgruppen ber om skanning av sjøbunnen

Overordnet styringsgruppe vedtok i mandagens møte å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden, for å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen.

Overordnet styringsgruppe møtes

Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen møtes til det første møtet etter sommerferien mandag 20. august. Møtet er åpent for publikum.

Dialogen mellom partene er i gang

Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

Møte i styringsgruppen for bypakken

Tirsdag 19. juni er det møte i overordnet styringsgruppe, og den videre prosessen for ny fastlandsforbindelse er blant sakene som står på sakskartet.

Fylkestinget går for bru

Det sto mellom tunnel og bru da fylkestinget møttes til ekstraordinært møte i kveld.

Kommunestyret med flertall for tunnel

Kommunestyret i Færder valgte tunnelalternativet med 28 mot 19 stemmer i møtet 30. mai.

Bystyret i Tønsberg med flertall for tunnel

Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.

Den politiske behandlingen er i gang

Maimøtene i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og Vestfold fylkesting nærmer seg. Det er det politiske flertallet i disse folkevalgte organene som avgjør ny fastlandsforbindelse.

Tar anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering

Overordnet styringsgruppe tok i dagens møte anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering, og oversender saken til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

Møte i samarbeidsgruppa

Bypakke Tønsberg-regionen inviterte for åttende gang samarbeidsgruppen til møte, og tema denne gang var i all hovedsak den anbefalte løsningen for ny fastlandsforbindelse.

Anbefaler tunnel fra Kaldnes til Korten

Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Denne fastlandsforbindelsen vurderes som det beste alternativet samlet sett.

Høringsinnspill med kommentarer

Bypakken mottok over 400 høringsinnspill om ny fastlandsforbindelse. Innspillene er gjennomgått og kommentert, og vurdert inn i beslutningsgrunnlaget for bro eller tunnel.

Bru eller tunnel? - Nå kommer anbefalingen

På torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen, og da presenterer administrativ styringsgruppe sin anbefaling for ny fastlandsforbindelse.

Supplerende analyse av konkurranseevnen

Nå foreligger en supplerende analyse av hvordan de to alternativene til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på sikt vil påvirke regionens konkurranseevne, næringslivet og muligheten for lokal og regional utvikling.

Informasjonsmøter om ny fastlandsforbindelse

Fristen for å si sin mening om ny fastlandsforbindelse nærmer seg, og Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøter for alle som ønsker mer informasjon.

Se illustrasjoner av ny bro eller tunnel!

Vi har finpusset på illustrasjonene og oppdatert filmen som viser de to anbefalte løsningene for ny fastlandsforbindelse. Ta en kikk!

- Still dine spørsmål på åpne kontordager!

Tirsdag og torsdag denne uken inviterer bypakken til åpne kontordager, en fin anledning for innbyggere til å stille spørsmål om ny fastlandsforbindelse direkte til fagfolk.

Fastlandsforbindelsen legges ut på høring

Overordnet styringsgruppe vedtok i går å legge to alternative forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

Behandler høring om fastlandsforbindelsen

Det er ventet at overordnet styringsgruppe i morgendagens møte beslutter hvilke alternativer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som legges ut på høring.

Anbefaler hengebro og senketunnel

Bypakken anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

To alternativer for ny fastlandsforbindelse

Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler å sende to alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på høring. Den faglige anbefalingen blir gjort kjent 7. november.

Ny fastlandsforbindelse vurdert etter fagtemaer

Tre uker før Bypakke Tønsberg-regionen legger fram anbefalingen for ny fastlandsforbindelse, ble overordnet styringsgruppe orientert om hvordan de syv alternativene er vurdert innenfor ulike fagtemaer.

Bypakken legger fram fagrapporter

I det neste møte i overordnet styringsgruppe orienterer bypakken om kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse.

Faglig anbefaling er snart klar

Statens vegvesen jobber med en faglig anbefaling om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå. To alternativer legges fram for politikerne 7. november.

Fremdriftsplan for ny fastlandsforbindelse

Mål om å ha faglig anbefaling klar i oktober

Dykkere undersøker bunnen i Byfjorden

En del av utredningsarbeidet for ny fastlandsforbindelse

De fleste skal til Tønsberg sentrum

Resultater fra trafikkundersøkelse

Medvirknings- og informasjonsmøter

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Åpen kontoruke i uke 45

Ønsker dialog med innbyggerne

Beregn ekstra tid på jobbreisen tirsdag

Trafikkundersøkelse i Tønsberg-området

Fra syv til åtte alternativer som utredes videre

Overordnet styringsgruppe tok inn ett forslag i tillegg til de som var anbefalt fra Statens vegvesen.

På jakt etter kulturminner

Georadar avslører kulturminner i traseer

Sju alternativer igjen

Her ser du alternativene for ny fastlandsforbindelse.

Hvilke alternativer står igjen?

Åpent møte om ny fastlandsforbindelse

Revidert planprogram

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Mange gav innspill

Mer enn 50 høringsuttalelser om fastlandsforbindelsen.

Formelt i gang

Nå er arbeidet med fastlandsforbindelsen formelt i gang.

Varsel om planoppstart

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Møt oss på Farmandstredet

Åpen kontordag onsdag 6. januar.

Bypakka vil ha dine forslag

På mandag er det åpent arbeidsmøte.

Stort engasjement og applaus

Nesten full sal på åpent møte om fastlandsforbindelsen.

Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Alle er velkomne til åpent møte torsdag 26. november kl 18.

Planprogram på høring

Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Lokale myndigheter avgjør

Planprogram for ny fastlandsforbindelse ut på høring

Regjeringen går for Ringveikonseptet

I planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen - hvor er vi nå?

Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

Samlet om helhetlige trafikkløsninger

Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».

Enige om utredning av fastlandsforbindelse

Felles uttalelse til samferdelsministeren.